bezpieczenstwo i jakosc surowca

Bezpieczeństwo i jakość surowca

Global G.A.P. jest dobrowolnym i niezależnym certyfikatem jakości oraz bezpieczeństwa produkcji żywności w gospodarstwie rolnym. Powstał w odpowiedzi na rosnące wymagania konsumenckie oraz konieczność stworzenia wspólnych procedur i jednolitego standardu dla Dobrej Praktyki Rolniczej.

Gospodarstwa rolne ubiegające się o ten certyfikat zobligowane są do wdrożenia, a następnie bezwzględnego przestrzegania następujących zasad:

 • zapewnienia identyfikacji całego cyklu produkcyjnego

 • stosowania Zasady Integrowanej Ochrony Roślin

 • zapewnienia optymalizacji nawożenia z uwzględnieniem badań gleby oraz indywidualnego zapotrzebowania roślin

 • zagwarantowania jakości produktu dzięki analizom na pozostałości środków ochrony roślin

 • zapewnienia odpowiedniej jakości wody wykorzystywanej na każdym etapie produkcji

 • zagwarantowania bezpieczeństwa pracy i rozwoju zatrudnionym pracownikom

 • ochrony środowiska naturalnego i odpowiedniego zagospodarowania odpadów oraz zanieczyszczeń

 • prowadzenia dokumentacji rejestrującej działania związane z wykonywaniem wymaganych przez certyfikat procedur.

 

Nasze gospodarstwo przystąpiło do certyfikatu Global G.A.P. w 2004 roku i było pierwszym polskim producentem ziemniaków, który zdecydował się na ten krok. Wstępnie certyfikacja dotyczyła jedynie produkcji ziemniaków, natomiast z czasem objęła nasze pozostałe uprawy. Korzyścią jego wprowadzenia było przede wszystkim usystematyzowanie działań związanych z wytwarzaniem bezpiecznej żywności. Dzisiaj dzięki przyjętym procedurom możemy zapobiegać pojawieniu się wszelkich zagrożeń bezpieczeństwa oferowanych przez nas produktów rolnych. Gwarantujemy w ten sposób ich wysoką jakość, budując tym samym zaufanie zarówno u klientów, jak i kontrahentów. Certyfikat ten potwierdza również zgodność naszych praktyk i procedur z unijnym oraz krajowym prawodawstwem.

 

Jesteśmy pierwszym i jedynym producentem ziemniaków w Polsce, który otrzymał tytuł „McDonald's Flagship Farm”. Wyróżnienie to jest wyrazem uznania dla naszej pracy oraz kierunku, w jakim rozwija się gospodarstwo. Firma McDonald's przyznaje ten tytuł swoim kontrahentom i dostawcom, którzy propagują i praktykują zasady zrównoważonego rolnictwa, zapewniając jednocześnie wysoką jakość i bezpieczeństwo produkowanej żywności. Gratyfikacja ta przyznawana jest w oparciu o analizę trzech następujących aspektów działalności gospodarstwa:

 • aspektu etycznego, gdzie rozpatruje się kwestie przestrzegania praw pracowniczych, troski o bezpieczeństwo i odpowiedni rozwój pracownika, a także etykę prowadzonego biznesu między innymi w kontekście relacji i współpracy z kontrahentami,

 • aspektu środowiskowego, gdzie bierze się pod uwagę aktywność firmy pod względem ochrony bioróżnorodności, zapobieganiu zanieczyszczeniom powietrza, gleby i wody, dzięki adaptacji odpowiednich rozwiązań technologicznych,

 • aspektu ekonomicznego, gdzie analizuje się wpływ działań firmy na lokalną gospodarkę, społeczność lokalną oraz troskę o jakość wytwarzanego produktu.

Tytuł ten jest formą promocji dla gospodarstw, które wdrażają u siebie i stosują dobre praktyki rolnicze. Dzięki niemu mamy poczucie spójności naszych dążeń z tendencjami rozwoju rolnictwa na świecie.

W 2014 roku zostaliśmy jednym z pilotażowych gospodarstw Polskiego Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP”. Jego celem jest propagowanie idei rolnictwa zrównoważonego wśród polskich producentów żywności poprzez pomoc w opracowaniu i wdrożeniu jej standardów w gospodarstwach rolnych oraz dzielenie się wiedzą konieczną do wprowadzenia nowych praktyk. Nadrzędnym założeniem tej idei jest prowadzenie biznesu w sposób zapewniający poszanowanie zasobów środowiska naturalnego, wspierający rozwój lokalnej społeczności i gwarantujący osiągnięcie zysku przez rolnika.

Będąc członkiem tego Stowarzyszenia, staramy się wspierać dążenia innych gospodarstw do wprowadzenia u siebie zasad rolnictwa zrównoważonego. Oferujemy im swoją wiedzę i doświadczenie w zakresie implementacji nowych praktyk rolniczych. W tym celu organizujemy Dni Otwarte w naszym gospodarstwie, na które zapraszamy wszystkich zainteresowanych tą tematyką producentów rolnych. Od lat cieszą się one niesłabnącym powodzeniem z uwagi na ich empiryczny walor.

Nasze gospodarstwo nie poprzestaje też w poszukiwaniu nowych rozwiązań na każdym etapie produkcji rolnej. Chcemy wytwarzać coraz lepszą i zdrowszą żywność, dbając jednocześnie o środowisko naturalne i otoczenie, w którym funkcjonujemy. Dlatego prowadzimy szereg pól doświadczalnych, mających na celu:

 • szukanie nowych odmian ziemniaków i roślin, odpowiednich do uprawy w naszych warunkach klimatycznych i glebowych,

 • optymalizacji nawożenia upraw w sposób prowadzący do ograniczenia zużycia nawozów

 • zastąpienia tradycyjnych środków ochrony roślin środkami biologicznymi

 • testowanie nowych rozwiązań technologicznych.