powietrze i gazy cieplarniane

Powietrze i gazy cieplarniane

GAZY CIEPLARNIANE

Gazy cieplarniane to gazy wchodzące w skład atmosfery ziemskiej, które dzięki swoim fizykochemicznym cechom powodują zatrzymanie promieniowania podczerwonego w atmosferze. To z kolei skutkuje tak zwanym efektem cieplarnianym, czyli niekorzystnym wzrostem temperatury na naszej planecie.

 Zalicza się do nich następujące gazy:

 • parę wodną
 • dwutlenek węgla
 • metan
 • podtlenek azotu
 • freony
 • ozon
 • halon i gazy przemysłowe.

Część z nich w sposób naturalny od zawsze jest obecna w atmosferze, jednakże intensywna działalność człowieka z biegiem czasu przyczyniła się do zwiększenia ich stężenia oraz do pojawienia się nowych, szkodliwych gazów.

Oto niektóre z praktycznych rozwiązań dla rolnictwa, które w zasadniczy sposób mogą się przyczynić do ograniczenia ich emisji:

 • zwiększenie wykorzystania źródeł odnawialnych
 • optymalizacja użytkowania energochłonnych środków produkcji
 • agregacja zabiegów i prac wykonywanych na polu
 • wstrzykiwanie do gleby płynnego nawozu lub bezpośrednie wprowadzenie do niej obornika
 • używanie nawozów o powolnym uwalnianiu lub niskim węglu
 • optymalizacja użycia nawozów azotowych
 • przechowywanie obornika w zadaszonych miejscach
 • stosowanie uprawy zerowej.

Szczególną uwagę zwraca się również na konieczność zachowania odpowiedniego bilansu materii organicznej w glebie, w celu uniknięcia nadmiernego uwalniania dwutlenku węgla.

ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA

Jest kolejnym, negatywnym skutkiem rolniczej aktywności człowieka. Jego potencjalnymi źródłami są:

 • obornik
 • odpady i ich spalanie
 • aplikacja pestycydów
 • aplikacja obornika
 • kurz powstający przy transporcie, zbiorach i uprawie
 • spaliny.

Ograniczenie emisji tego rodzaju zanieczyszczeń wymaga podjęcia działań związanych przede wszystkim z identyfikacją ich źródeł, ze stałym monitoringiem ich poziomu, a następnie wprowadzeniem skutecznych rozwiązań na rzecz czystego powietrza.

 

Ochrona środowiska naturalnego przed niekorzystnym wpływem aktywności rolniczej była i jest jednym z naszych priorytetowych zadań. Do nich należy również troska o czyste i nieskażone powietrze. Staramy się dbać o nie na co dzień, analizując wpływ naszych działań na każdym etapie wykonywanej pracy. Dlatego też zainwestowaliśmy w sprawne i nieinwazyjne maszyny i urządzenia, a co najważniejsze, dokonaliśmy szeregu zmian w sposobie wykonywania zabiegów agrotechnicznych.

Oto niektóre z naszych rozwiązań w aspekcie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych:

 • używane w przeszłości węglowe suszarnie zboża zamieniliśmy w jedną dużą jednostkę gazową
 • postawiliśmy na energooszczędne oświetlenie w całej firmie
 • zmieniliśmy technologię uprawy na rzecz ograniczenia zużycia paliwa, która między innymi wiązała się z inwestycją w nowoczesny park maszyn, agregacją zabiegów na polu, czy też rezygnacją z odkamieniania ziemi
 • zapobiegamy nadmiernemu parowaniu obornika rozprowadzonego na polu przez wymieszanie go z glebą najpóźniej następnego dnia po jego nawiezieniu.

Dbamy również o to, by skutecznie ograniczyć zjawisko pylenia, będące jednym z głównych czynników zanieczyszczenia powietrza na skutek aktywności rolniczej:

 • wykonujemy prace agrotechniczne w warunkach optymalnej wilgotności gleby
 • staramy się unikać środków ochrony roślin w formie pylistej na rzecz granulatów
 • czyszczalnie zboża zaopatrzyliśmy w cyklony służące oczyszczaniu emitowanego powietrza z wszelkich pyłów, plew i innych odpadów roślinnych
 • na większości pól stosujemy całoroczne okrycie roślinnością.