odpady

Odpady

Odpady w gospodarstwie rolnym najogólniej można sklasyfikować jako:

 • organiczne (naturalne)
 • nieorganiczne (jako produkt uboczny działalności rolniczej).

Natomiast z punktu widzenia ochrony środowiska i otoczenia, w którym pracuje człowiek, dzielą się one na:

 • nieszkodliwe, które nie powodują większego zagrożenia i są to między innymi odpady metalowe, plastikowe, papierowe, szklane, z tworzyw sztucznych oraz tkaniny, drewno i odpady komunalne,
 • częściowo szkodliwe, takie, jak: zwierzęta padłe i ubite z konieczności, przeterminowane leki inne niż te, które zaliczono do szkodliwych,
 • specjalne (niebezpieczne) to przede wszystkim chemikalia, opakowania po środkach ochrony roślin, oleje hydrauliczne, silnikowe, przekładniowe i smarowe oraz baterie i akumulatory ołowiowe.

Sposób postępowania z poszczególnymi grupami odpadów regulują przepisy prawa. Nakładają one na gospodarstwo szereg obowiązków, które dotyczą następujących kwestii:

 • określenia rodzaju generowanych odpadów
 • oceny ryzyka ich oddziaływania na środowisko i ludzi
 • przyjęcie i realizowanie rozwiązań co do ich przechowywania i utylizacji
 • wyznaczenia osób odpowiedzialnych za zarządzanie odpadami w gospodarstwie
  .

 

W naszej firmie generowane są następujące grupy odpadów:

 • odpady naturalne, w postaci pozostałości po zebranych plonach, które są wykorzystywane na użytek własny, służąc użyźnianiu gleby i jej ochronie przed erozją,
 • odpady komunalne, nieszkodliwe, zagospodarowane zgodnie z ustawą o odpadach oraz ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Podlegają one segregacji, czemu służą odpowiednio oznaczone pojemniki,
 • odpady niebezpieczne, do których należą głównie opakowania po środkach ochrony roślin i przepracowane oleje.

Odpady niebezpieczne są ewidencjonowane i utylizowane poza gospodarstwem. Puste opakowania po środkach ochrony roślin przekazywane są ich dystrybutorowi, natomiast oleje składowane są w specjalnie przygotowanym do tego celu zbiorniku, a następnie unieszkodliwiane przez wyspecjalizowaną firmę recyklingową.

Staramy się surowo przestrzegać norm dotyczących gospodarki odpadami, zwłaszcza tymi, które mogą być szkodliwe dla środowiska naturalnego i osób pracujących w naszym gospodarstwie. Nie poprzestając na tych działaniach, stale dążymy do ograniczenia ilości generowanych odpadów, co jest możliwe dzięki precyzyjnemu planowaniu w procesie produkcji. Poszukujemy też nowych rozwiązań technicznych, które pozwolą nam teraz i w przyszłości jeszcze lepiej zarządzać odpadami.