bioroznorodnosc

Bioróżnorodność


Działalność rolnicza współtworzy zróżnicowany krajobraz na naszej planecie. Jest podstawą wielu ekosystemów o niezwykle bogatej bioróżnorodności. Jej oddziaływanie na środowisko naturalne ma kolosalne znaczenie w dobie postępującego zjawiska degradacji w przyrodzie.

Dlatego też tak ważne jest dziś zachęcanie rolników do uczestnictwa w różnego rodzaju projektach ekologicznych i programach rolno - środowiskowych, które wskazują na przyjazne środowisku praktyki oraz działania na rzecz ochrony, utrzymania gatunków, siedlisk i krajobrazów.

PRAKTYKA PROEKOLOGICZNA W UNII EUROPEJSKIEJ

Oto niektóre przykłady przedsięwzięć na rzecz ochrony bioróżnorodności lokalnej flory i fauny, zainicjowanych w różnych krajach Unii Europejskiej:

 • zarządzanie uprawami w sposób sprzyjający utrzymaniu i rozwojowi lokalnej fauny
 • współpraca z pszczelarzami na rzecz ochrony pszczół
 • zapobieganie erozji wodnej gleby
 • utrzymanie i waloryzacja trwałych łąk (mistrzostwa łąk w Niemczech)
 • regeneracja starych sadów na pastwiskach oraz tworzenie nowych w celu zachowania cennych siedlisk rzadkich roślin i zwierząt (Słowenia i Chorwacja)
 • hodowla bydła mięsnego służąca odbudowie pastwisk (Finlandia)
 • czasowe zaniechanie orki na rzecz ochrony ptactwa
 • tworzenie okienek lęgowych na polach oraz instalacja poideł i ograniczenie stosowania środków ochrony roślin dla ochrony niektórych gatunków ptaków (Szwecja)
 • ochrona siedlisk Rysia iberyjskiego (projekt portugalski).

Ukierunkowanie działań rolnictwa na szczególne potrzeby środowiska naturalnego powinno być zgodne z ideą wzrostu konkurencyjności gospodarstw. Ważna jest tu kompleksowa edukacja środowisk rolniczych oraz szeroko pojęta współpraca z organizacjami ekologicznymi tak, aby realizacja programów środowiskowych przynosiła obopólne korzyści.

 

 

NATURA WOKÓŁ NAS

Nasze gospodarstwo funkcjonuje na niezwykle bogatym pod względem bioróżnorodności terenie. Jest to obszar gminy Damnica, który od północy sąsiaduje ze Słowińskim Parkiem Narodowym, a od południa z Parkiem Krajobrazowym "Dolina Słupi". To również teren znajdujący się na liście Krajowej Koncepcji Sieci Ekologicznej oraz europejskiego programu Natura 2000, z uwagi na szczególne walory przyrodnicze doliny rzeki Łupawy. Gmina może się pochwalić cennymi zasobami leśnymi, stanowiącymi aż 29% całkowitej jej powierzchni, wzbogaconymi przez liczne torfowiska, bagna i drobne oczka wodne. Można tu spotkać wiele rozmaitych gatunków zwierząt leśnych, stanowiska ptaków chronionych i podziwiać aż 42 pomniki przyrody.

LOKALNA FAUNA

Jest to niezwykle atrakcyjne, ale i wymagające sąsiedztwo. Funkcjonowanie na tym obszarze nakłada na nasze gospodarstwo szereg zobowiązań wynikających z ochrony środowiska, ale też sprawia wiele satysfakcji, jeśli poprzez nasze działania w sposób istotny wpływamy na poprawę jego walorów. Powodem do dumy jest chociażby fakt pojawienia się w ostatnich latach na terenie gminy wielu nowych gatunków zwierząt leśnych oraz wzrost liczby stałych bywalców tutejszych lasów, co dobitnie świadczy o skuteczności naszych prewencyjnych działań.

Sąsiedztwo dzikiej fauny bywa jednak kłopotliwe, gdy na naszych polach uprawnych pojawiają się liczne zniszczenia. Staramy się więc stosować środki zapobiegawcze w postaci ogrodzeń, rozmieszczenia substancji zapachowych w celu odstraszenia zwierząt, ale przede wszystkim regularnie dokarmiamy je w lesie, w celu ich zatrzymania w naturalnych siedliskach lub ograniczenia wędrówek w poszukiwaniu pożywienia.

PSZCZOŁY

Niemałą satysfakcję przynosi nam również współpraca z lokalnym pszczelarzem na rzecz ochrony pszczół. Polega ona na dostosowaniu czasu wykonywania zabiegów z użyciem środków ochrony roślin do rytmu życia i pracy tych pożytecznych owadów. W ten sposób dbamy o ich egzystencję, otrzymując w zamian najlepszej jakości miód, którym chętnie obdarowujemy odwiedzających nas gości.

 

ZAŁOŻENIA PROJEKTU

Co roku na polach Farm Frites Poland Dwa (FFPD) uprawia się ponad 700 ha rzepaku. Jednym z elementów wdrażanego przez kierownictwo FFPD projektu zrównoważonego rolnictwa jest ochrona pszczół. Menedżerowie firmy postanowili rozpocząć współpracę z lokalnym pszczelarzem Janem Króliszynem, który jest emerytowanym pracownikiem, a pszczelarstwem zajmuje się od wielu lat. Pan Jan zamierzał stopniowo zmniejszać liczebność pasieki, ze względu na stan techniczny swoich uli. FFPD zaoferowała pomoc poprzez zakup kilku nowych uli oraz naprawę istniejących, aby pszczelarz nie musiał zmniejszać ilości rodzin pszczelich, którymi się opiekuje.

 Współpraca obejmuje również umieszczenie uli w optymalnej odległości od pól uprawnych oraz przede wszystkim zacieśnienie współpracy w stosowaniu dobrych praktyk rolniczych, które są przyjazne pszczołom. Planując zabiegi ochrony roślin FFPD kieruje się następującymi zasadami:

 • Jednym z kryteriów doboru środków chemicznych używanych na polach farmy jest najniższy poziom toksyczności dla pszczół
 • Pszczelarz jest informowany i konsultowany przed wykonaniem jakichkolwiek zabiegów na pobliskich polach
 • Zabiegi ochrony roślin są wykonywane tylko w przypadku przekroczenia przez organizmy szkodliwe progu szkodliwości
 • Bezwzględnie przestrzegane są zapisy zawarte na etykiecie czy instrukcji stosowania danego środka ochrony roślin
 • Zabiegi nie są wykonywane przy zbyt silnym wietrze
 • Aplikacje są wykonywane wieczorem po zakończeniu dziennego oblotu pszczół.

Przeprowadzimy badania miodu, który powstał z kwiatów rosnących na naszych polach. Zakres badań zostanie uzgodniony z przedstawicielem Wojewódzkiego Związku Pszczelarskiego w Gdańsku.

PSZCZOŁY - SPRZYMIERZEŃCY ROLNIKA

Zapylanie roślin przez owady wpływa korzystnie nie tylko na cechy ilościowe, lecz także jakościowe plonu. Nawet najlepsze zabiegi agr

W Polsce można spotkać ponad 450 gatunków pszczół określanych, jako pszczoły dziko żyjące. Jednakże najważniejszym owadem zapylającym rośliny uprawne jest pszczoła miodna i to właśnie ten gatunek jest najbardziej pożądany w środowisku rolniczym.otechniczne i ochronna chemiczna nie przyniosą oczekiwanych rezultatów, jeśli rośliny będą odizolowane od dostępu owadów zapylających. Dlatego pszczoły są nie tylko mile widziane na terenie upraw, ale wręcz pożądane.

Istnieje znaczna grupa roślin, dla których występowanie zapylaczy jest bardzo korzystne, chociaż w pewnym stopniu są one samopylne. Należą do nich miedzy innymi: rzepak, proso, gorczyca, mak, łubin żółty czy soja.

Drugą grupę gatunków roślin stanowią takie, których plon jest uzależniony wyłącznie lub prawie wyłącznie od owadów. Są to między innymi: słonecznik, lucerna, drzewa owocowe, owoce jagodowe (truskawki, maliny, porzeczki, agrest) i inne.

ZNACZENIE PSZCZÓŁ DLA UPRAW RZEPAKU

Ocenia się, że pszczoła miodna, która jest jedynym gatunkiem, którego liczebność można regulować na plantacji ma 20% udział w zapylaniu upraw rzepaku. Liczba pszczół w rodzinie waha się od 15-20 tys. wiosną do 60 tys. w pełni lata. W okresie słonecznej pogody i przy temperaturze około 20 stopni C na 1m2 plantacji rzepaku powinno pracować 4-6 pszczół. Przy takim założeniach, by zagwarantować prawidłowe zapylenie, na jeden hektar uprawy rzepaku należy zapewnić 2-5 rodzin pszczelich.

Zapylanie plantacji rzepaku przez owady powoduje:

 • Skrócenie kwitnienia łanu
 • Zwiększenie współczynnika zawiązywania się nasion
 • Wcześniejsze formowanie i dojrzewanie łuszczy
 • Zwiększenie liczby zawiązanych nasion w łuszczynie

Szacuje się, że udział pszczół w zapylaniu rzepaku zależnie od warunków pogodowych w okresie kwitnienia, powoduje wzrost plonu od 10 do 30%. Największy przyrost plonu związany jest z większą liczbą wykształconych nasion w łuszczynach średnio o 20-25%. Ponadto zapylanie kwiatów przez pszczoły wpływa korzystnie na jakość nasion.

W integrowanej ochronie upraw rzepaku bardzo ważne jest planowanie i przeprowadzanie zabiegów ochronnych tak, aby zminimalizować zagrożenie dla zapylaczy. Ochrona pszczół w trakcie zabiegów jest obowiązkiem ustawowym.

WYMIERANIE PSZCZELICH RODZIN

Innym istotnym powodem zaangażowanie się FFPD w realizację tego projektu jest fakt, że ilość pszczół zaczęła gwałtownie maleć. W latach 2006-2007 w Ameryce Północnej wyginęła 1/3 wszystkich rodzin pszczelich, zaś rok później kryzys dotarł do Europy. W 2010 roku angielscy naukowcy obliczyli, że w tamtejszych ulach w ciągu 2 lat ubyło 15% rodzin pszczelich.

W Polsce średnie straty również wynoszą ok. 15% rocznie. Chcemy pomóc pszczołom, gdyż związek pomiędzy losem człowiek a tym niepozornym stworzenie wydaje się oczywisty. Wiele lat temu Albert Einstein powiedział, że jeśli wyginą pszczoły, ludziom pozostaną zaledwie cztery lata życia.

Naszym celem jest stopniowo zwiększać zakres realizowanego projektu. Według naszych ustaleń jeszcze wiele pszczelich rodzin mogłoby znaleźć korzystne warunki dla swej pożytecznej działalność na polach farmy. Pomagając pszczołom pomagamy sobie.

Odkupimy od pszczelarza część wyprodukowanego miodu i podarujemy słoiczki ze złocistym płynem pracownikom oraz licznym gościom odwiedzającym farmę i fabrykę Farm Frites Poland. Jesteśmy przekonani, że smak, zapach oraz wartości odżywcze miodu wytworzonego z kwiatów z pól FFPD będą wspaniałą wizytówką dla dobrych praktyk rolniczych i dbałości o bioróżnorodność na polach.