warunki pracy

Warunki pracy

Przede wszystkim pracownik

Dobra polityka socjalna zapewnia firmie lojalność pracowników i ich oddanie w pracy. Jest też fundamentem wzajemnych dobrych relacji,które pozytywnie przekładają się na współpracę. Nasza firma swoją politykę oparła na 4 następujących filarach:

 • respektowanie praw pracowniczych
 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • działania prozdrowotne
 • wzajemna pomoc i integracja.

RESPEKTOWANIE PRAW PRACOWNICZYCH

Firma jasno określiła prawa pracownicze, jakie przysługują wszystkim członkom jej załogi. Ich respektowanie służy budowie jasnej i przejrzystej komunikacji z pracownikiem, opartej na wzajemnym poszanowaniu. Są one też wyrazem dobrej praktyki firmy, przestrzegającej przepisów prawa oraz sprzeciwiającej się wszelkim przejawom dyskryminacji czy odmowie wolności przekonań.

Oto najważniejsze z nich:

 • zakaz dyskryminacji stałych i sezonowych pracowników
 • zakaz przymusowej pracy
 • zakaz zatrudniania dzieci
 • uwzględnienie barier językowych i kulturowych
 • równe szanse na pracę
 • jasna i przejrzysta polityka nadgodzin
 • przestrzeganie przepisów urlopowych
 • wynagrodzenia za pracę i świadczenia pracownicze wypłacane na czas
 • jasny system potrąceń z wynagrodzenia
 • brak akceptacji wobec mobbingu i molestowania seksualnego.

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Nieustannie inwestujemy w poprawę standardów pracy w naszym gospodarstwie, chcąc zapewnić  pracownikom bezpieczeństwo i wygodę w wykonywaniu ich codziennych obowiązków. Nasze starania w tym aspekcie zostały docenione w 2008 roku. Otrzymaliśmy wówczas nagrodę za 3 miejsce w konkursie zatytułowanym "Pracodawca - Organizator Pracy Bezpiecznej", zorganizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy. Największym jednak powodem do dumy jest dla nas utrzymujący się od lat niski wskaźnik wypadkowości. Świadczy on o skuteczności naszych działań nie tylko w kwestii tworzenia bezpiecznych warunków pracy, ale o efektywności przeprowadzanych szkoleń BHP. Zwiększenie świadomości istniejących w gospodarstwie zagrożeń dla zdrowia, a nawet życia człowieka, przekłada się bowiem na większą ostrożność i rozwagę pracowników.

 Nasze działania na rzecz higieny i bezpieczeństwa w pracy, to między innymi:

 • inwestycje w nowoczesny park maszyn i urządzeń rolniczych
 • zapewnienie szatni, pryszniców i profesjonalnego prania ubrań roboczych
 • zaopatrzenie miejsc pracy w terenie w mobilne WC
 • ogrzewanie hali sortowni
 • regularne testowanie maszyn i urządzeń pod względem hałasu i poziomu wibracji
 • zapewnienie odzieży i obuwia ochronnego 
 • dostarczanie posiłków operatorom pracującym na polu w czasie żniw
 • analiza bieżących zagrożeń bezpieczeństwa i zdrowia pracowników
 • zapewnienie pomocy medycznej i opieki nad pracownikiem podczas wypadku
 • polityka antyalkoholowa.

DZIAŁANIA PROZDROWOTNE

Ważną kwestią dla nas jako pracodawcy jest troska o zdrowie zatrudnionych w naszej firmie ludzi. Organizowane przez nas akcje profilaktyczne odgrywają dużą rolę edukacyjną i służą propagowaniu dobrych nawyków w aspekcie dbania o właściwą kondycję własnego organizmu. Dzięki tym działaniom możemy przyczynić się do wzrostu świadomości pracowników i utwierdzić ich w przekonaniu o słuszności poddawaniu się regularnym badaniom lekarskim. Dlatego też, oprócz tych przewidzianych przepisami prawa pracy, nieodpłatnie organizujemy następujące akcje:

 • wczesne wykrywanie raka u kobiet i mężczyzn
 • szczepienie przeciwko grypie i tężcowi.

WZAJEMNA POMOC I INTEGRACJA

 Nasze gospodarstwo dba również o integrację swojej załogi, organizując wszelkiego rodzaju wspólne wyjazdy, czy też imprezy okolicznościowe. Część z nich stanowi wieloletnią tradycję w firmie, która pielęgnowana jest do dziś i cieszy się niesłabnącym powodzeniem. Nasi pracownicy mogą też liczyć na naszą pomoc w różnych sytuacjach życiowych. 

Oto niektóre z przyjętych przez nas praktyk:

 • udzielamy pożyczek i finansowego wsparcia
 • przyznajemy równy dla każdego pracownika deputat ziemniaków i frytek
 • użyczamy maszyn dla potrzeb własnych
 • zapewniamy proszek do prania dla pracowników sezonowych
 • organizujemy wycieczki pracownicze, dziecięce, Dzień  Dziecka w firmie 
 • przyznajemy bony świąteczne
 • organizujemy imprezy sezonowe po zakończeniu prac na polu oraz spotkania wigilijne i bale noworoczne.